โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

แฟกซ์ : 023543423,023543425  Email : nec.dip.go.th