กลุ่มสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่
อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 5 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์  0 2202 4569-74
เบอร์โทรสาร 0 2354 3425
Email nec@dip.go.th