บริหารงานโดย  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ

ถนน พระรามที่6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ : 02-3543171, 0-2202-4571-4 , 0-2202-4553 

แฟกซ์ : 0-2354-3423 , 0-2354-3425 

Email : nec@dip.go.th
 

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

แฟกซ์ : 023543423,023543425  Email : nec.dip.go.th