บริหารงานโดย  กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   

ถนน พระรามที่6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ : 02-3543171, 0-2202-4571-4 , 0-2202-4553 

แฟกซ์ : 0-2354-3423 , 0-2354-3425 
 
Email : nec@dip.go.th
Line :@nec.dip.go.th
FB : nec.dip.go.th
website: nec.dip.go.th