กองส่งเสริมผ้ประกอบการและธุรกิจใหม่ (กม.)
ทำหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบการสร้าง และการพัฒนาผู้ประกอบการให้เหมาะสมกับประเภทอุตสาหกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างธุรกิจใหม่ด้วยนวัตกรรม ตลอดจนเผยแพร่และขยายผลรูปแบบการสร้างและการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจสากล เสริมสร้างให้เกิดสังคมผู้ประกอบการด้วยการกระตุ้นจิตสำนึก รวมทั้งพัฒนาระบบบ่มเพาะผู้ประกอบการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป   โทรศัพท์ 0-2202-4521, 0-2202-4489
กลุ่มสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่   โทรศัพท์ 0-2354-3171, 0-2202-4571-4 , 0-2202-4553
กลุ่มสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ   โทรศัพท์ 0-2202-4579, 0-2202-4596
กลุ่มสร้างสังคมผู้ประกอบการ   โทรศัพท์ 0-2202-4565, 0-2202-4599
 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)
วิสัยทัศน์ (Vision)
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้น 10,000 ล้านบาท ภายในปี 2564
ยุทธศาสตร์ (Strategy)
1.ยกระดับและเชื่อมโยงการบริการเพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคต และทุนวัฒนธรรม
2.เสริมสร้างศักยภาพ SMEs และบริการ ด้วยระบบดิจิทัล
3.ปรับบทบาทและโครงสร้างองค์กรให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
พันธกิจ (Mission)
1.เพิ่มมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
2.สร้างแบรนด์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของ SMEs เข้าสู่ตลาด
3.เพิ่มผลิตภาพ SMEs
4.เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการประกอบการ
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
วิสัยทัศน์ (Vision)
" เป็นองค์การนำในการผลักดันอุตสาหกรรม  วิสาหกิจ และผู้ประกอบการให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก "
 
พันธกิจ (Mission)
1) กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พร้อมทั้งชี้นำและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมให้ก้าวทันโลก
2) สร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและการประกอบกิจการ
3) สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรม วิสาหกิจ และผู้ประกอบการ ให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก และมีการยกระดับพื้นฐานทางปัญญา เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4) กำกับดูแลให้การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ชุมชน และสังคม
5) บูรณาการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้เกิดประสิทธิผล
 
หลักการและเหตุผล
                   จากการที่ภาครัฐมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ SMEs และจัดเป็นกลยุทธ์  ที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว ซึ่งภายใต้แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 3 (พ.ศ.2555-2559) มีกรอบแนวคิดหลักในการผลักดันให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นพลังขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อให้ดำเนินธุรกิจด้วยองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ทั้งในระดับสาขาธุรกิจและระดับผู้ประกอบการ และมุ่งสนับสนุนตามระดับการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายการให้บริการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจที่สูงขึ้นและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
                        กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ จึงถูกบรรจุเป็น 1 ใน 7 กลยุทธ์หลัก ภายใต้ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2ของแผนฯ “การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย”ด้วยมุ่งเน้นสร้างเสริมขีดความสามารถและการเตรียมความพร้อมให้ผู้ที่จะก้าวเป็นผู้ประกอบการใหม่ โดยการสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ เสริมสร้างทัศนคติและประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ  และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการรายใหม่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสินค้าและบริการที่มีความแตกต่างและมีมูลค่าสูงรวมถึงสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีเป็นส่วนประกอบสำคัญของการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคดิจิทัล(Digital Society)ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2558 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยส่วนเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ที่จะก้าวเป็นผู้ประกอบการใหม่หรือผู้ที่จะขยายธุรกิจเดิม ให้เป็นผู้ประกอบการเชิงคุณภาพมีองค์ความรู้ ทักษะ ด้านบริหารจัดการและการวางแผนธุรกิจ ส่งเสริมให้สามารถพัฒนาแนวคิดเพื่อผลิตสินค้าที่มีความแตกต่างและมีมูลค่าสูงด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศปรับใช้ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการขายบนโลกออนไลน์ ด้านการผลิต/Digital Content และพัฒนาขีดความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจด้วยเน้นการใช้สื่อสังคมออนไลน์(Social Media) เป็นเครื่องมือการสร้างโอกาสทางการตลาด  
 
 
วัตถุประสงค์
                      เพื่อผลักดันให้เกิดวิสาหกิจใหม่ๆ เพื่อสนับสนุน นักศึกษาจบใหม่ ผู้ว่างงาน และพนักงานลูกจ้างที่มีศักยภาพ ให้สามารถสร้างโอกาสประกอบธุรกิจด้วยตนเอง
เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งแก่วิสาหกิจขนาดเล็กในช่วงก่อตั้งกิจการ(3ปีแรก) ให้อยู่รอดและรักษาสภาพการจ้างงานเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่“ทายาทธุรกิจ”ในการสืบทอดกิจการให้สามารถรักษาสภาพการจ้างงานและสร้างโอกาสขยายธุรกิจต่อไปในอนาคตกลุ่มเป้าหมายผู้ที่มีความสนใจจะเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ว่างงาน ที่มีความตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการ นักศึกษาจบใหม่ ซึ่งมีแนวคิดและตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่(Young Entrepreneur) ผู้ประกอบการ ที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจในระยะ1-3ปีที่ผ่านมาแต่ธุรกิจยังไม่เข้มแข็งจำเป็นต้องได้รับความรู้และการบ่มเพาะในการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง ทายาทเจ้าของกิจการ ที่เตรียมตัวเข้ารับการสืบทอดกิจการหรือร่วมบริหารกิจการด้วยการขยายกิจการหรือจัดตั้งธุรกิจใหม่เป็นของตนเอง ผู้ประกอบอาชีพอื่นอยู่แล้ว เช่น ข้าราชการพนักงานเอกชน (เช่นสถาปนิก,ทนายความ ฯลฯ) หรือผู้รับจ้างอิสระแต่ตั้งใจจะเปลี่ยนมาเป็นผู้ประกอบการ เริ่มจากเนื้อหาระดับพื้นฐานไปสู่ระดับประยุกต์ซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบ เกิดความเข้าใจในเนื้อหาทุก ๆส่วนมากที่สุดนอกจากนี้ควรดูแลมิให้เนื้อหาการอบรมซ้ำซ้อนกันระหว่างวิทยากรและระหว่างโมดูล รายละเอียดต่อไปนี้เป็นข้อกำหนดซึ่งผู้จัดการหลักสูตรและวิทยากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบให้เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกำหนดโดยอาจพิจารณาปรับแต่งวิธีการถ่ายทอดความรู้และเนื้อหาเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้าอบรมเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
 
Module1นโยบายและมาตรการส่งเสริมSMEs
1)แผนแม่บท/แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2)มาตรการ/โครงการส่งเสริมพัฒนาSMEs
3)มาตรการการสร้างผู้ประกอบการใหม่
4)มาตรการสนับสนุนเงินทุนSMEs
5)สิทธิประโยชน์ด้านภาษีและการลงทุน
6)ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
7)การให้บริการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
Module2 ปฐมนิเทศการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่และการวิเคราะห์โอกาสการลงทุนธุรกิจ
1)การปฐมนิเทศ(ประมาณ2-3ชั่วโมง)
-การชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบข่ายกิจกรรมของโครงการ
-กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และละลายพฤติกรรม
-การบริหารความคาดหวังของผู้เข้าร่วมโครงการ
2)การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้ประกอบการใหม่(ประมาณ2-3ชั่วโมง)
-คุณลักษณะของผู้ประกอบการ
-ความสามารถและทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการ
-ตัวอย่างของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ
-กระบวนการขั้นตอนในการจัดตั้งและพัฒนาธุรกิจ
-ความสำคัญของเครือข่ายทางธุรกิจ
3)การวิเคราะห์โอกาสการลงทุนทางธุรกิจ(ไม่น้อยกว่า6ชั่วโมง)
-การคิดเชิงสร้างสรรค์ในทางธุรกิจ (Creative Thinking)
-การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ
-วิธีการคัดเลือกความคิดในการจัดตั้งธุรกิจใหม่
-แหล่งข้อมูลสู่การลงทุน
 
Module 3 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)
 
Module4การบริหารจัดการด้านการตลาดและเทคนิคการขาย/บริการ
1) ความสำคัญและแนวคิดการตลาด
2) แนวทางการวิจัยทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการใหม่
3) การกำหนดส่วนตลาด ตลาดเป้าหมายและการวางตำแหน่งทางการตลาด
4) กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดและเทคนิคการประยุกต์ใช้
5) เทคนิคการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
6) เนื้อหาเสริมที่อาจพิจารณาเพิ่มเติมได้แก่
    -การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
    -การตลาดสำหรับภาคบริการ
    -พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
    -การบริหารการตลาดเพื่อการส่งออก
    -กลยุทธ์การตลาดสำหรับสินค้าเป้าหมาย
    -การสร้างแบรนด์
 
Module5 การจัดการด้านการผลิตหรือบริการ
กลุ่มเนื้อหาชุดที่1(ประมาณ6ชั่วโมง)
1) ภาพรวมของการจัดการด้านการผลิตสินค้าและบริการ
2) กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบด้วยสินค้า/บริการที่แตกต่างและ เทคโนโลยี
3) การเลือกใช้เทคโนโลยีและการตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิต/การปฏิบัติการ
4) การกำหนดกำลังการผลิตสินค้า/บริการและการวางแผนการผลิต
5) การเลือกทำเลที่ตั้งและวางผังสถานประกอบการ
6) การจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
7) การบริหารจัดการคุณภาพเบื้องต้น
กลุ่มเนื้อหาชุดที่2(ประมาณ6ชั่วโมง)
8) การจัดการโซ่อุปทานและการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์
9) การบริหารสินค้าคงคลัง
10) การวัดผลิตภาพและเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ
11) ความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณค่าและการพัฒนาสินค้า/บริการและการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
12) การคำนวณต้นทุนการผลิต/ปฏิบัติการ
กลุ่มเนื้อหาชุดที่3(ประมาณ3ชั่วโมง)
13) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารการผลิต/ปฏิบัติการ
14) ประสบการณ์การบริหารการผลิต/ปฏิบัติการ
15)หัวข้อเพิ่มเติมอื่น ๆที่เห็นสมควรจัดให้เพื่อรองรับความสนใจของผู้เข้าอบรม
 
Module6 การบริหารองค์กรและบุคลากรและความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ(12ชั่วโมง)
กลุ่มเนื้อหาชุดที่1การบริหารองค์กร(ประมาณ3ชั่วโมง)
1) หน้าที่หลักของการบริหารจัดการ
2) หลักและกระบวนการในการจัดองค์กร
3) การจัดทำแผนบริหารองค์กร
4) การออกแบบโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและการบริหารองค์กรระดับครอบครัว
5) การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
6) การสื่อสารภายในองค์กร
7) จริยธรรม/ธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ
8) หัวข้อเนื้อหาเสริมที่อาจพิจารณาเพิ่มเติมได้แก่
-การนำและภาวะผู้นำ
-การจัดการข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลเพื่อการจัดการ
-คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับSMEs
-การจัดรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้
-วัฒนธรรมองค์กรและกลยุทธ์การจัดการ
กลุ่มเนื้อหาชุดที่2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์(ประมาณ3ชั่วโมง)
1) พฤติกรรมองค์กรและการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2) การวางแผนกำลังคน
3) การวิเคราะห์งานและการสรรหาบุคคล
4) การวิเคราะห์งาน /การกำหนดสมรรถนะของคน
5) การสร้างทีมงานและการทำงานเป็นทีม
6) การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานของบุคลากร
7) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการฝึกอบรม
8) การบริหารค่าตอบแทน
9) สวัสดิการและแรงจูงใจ
10) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
11) หัวข้อเนื้อหาเสริมที่อาจพิจารณาเพิ่มเติมได้แก่
-การมอบหมายงาน
-บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
-การบริหารเวลาสำหรับผู้บริหาร
กลุ่มเนื้อหาชุดที่3กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ(ประมาณ6ชั่วโมง)
1) ความสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทางธุรกิจหน้าที่ความรับผิดชอบทางกฎหมาย
2) รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ และกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งธุรกิจ
3) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขาย ยืมเช่าซื้อและการละเมิด และพรบ.เช็ค ตั๋วเงิน
4) กฎหมายและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับแรงงาน(เช่น พรบ.แรงงานและ ประกันสังคม) และความปลอดภัย
5) กฎหมายและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับภาษี
6) กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
7) หัวข้อเนื้อหาเสริมที่อาจพิจารณาเพิ่มเติมได้แก่
-กฎหมายโรงงานและกฎหมายสิ่งแวดล้อม
-กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
-กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตสินค้า/บริการ
 
Module7การบริหารการเงินการอ่านวิเคราะห์ตัวเลขด้านการเงิน
กลุ่มเนื้อหาชุดที่1การจัดการทางด้านการบัญชี(ประมาณ12ชั่วโมง)
1) หลักการบัญชี ประเภทบัญชี วงจรการบัญชี
2) งบการเงิน
3) โครงสร้างต้นทุนและการจำแนกต้นทุน
4) การวางแผนกำไร (ต้นทุน ปริมาณ กำไร)
5) การนำความรู้ทางภาษีมาประยุกต์ใช้กับการบัญชี
6) มาตรฐานบัญชีสำหรับSMEs
กลุ่มเนื้อหาชุดที่2การบริหารการเงิน(ประมาณ12ชั่วโมง)
1) แนวคิดการบริหารการเงิน /การบริหารการเงินเบื้องต้น
2) การประมาณความต้องการเงินลงทุน
3) งบประมาณเงินสด
4) การวิเคราะห์งบการเงินและการตัดสินใจทางธุรกิจ
5) กลยุทธ์ทางการเงินการจัดหาแหล่งเงินทุนและต้นทุนทางการเงิน
6) การจัดการทุนหมุนเวียนและสภาพคล่องทางการเงิน
7) การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ
8) การบริหารความเสี่ยง
 
Module8 การจัดทำแผนธุรกิจรายบุคคลและแนะแนวทางเตรียมความพร้อมการจัดตั้ง/ขยายธุรกิจ
ส่วนที่1(ควรอบรมก่อนเข้าสู่โมดูลที่3 - 6)
1) ความสำคัญ องค์ประกอบและกระบวนการจัดทำแผนธุรกิจ
2) การวางกลยุทธ์ระดับองค์กร(และระดับหน่วยธุรกิจ--ถ้ามี)
ส่วนที่2(ควรอบรมหลังจากเสร็จสิ้นโมดูลที่3 – 6หรือแทรกเสริมในช่วงที่อบรมโมดูลที่3 - 6)
3) การวางกลยุทธ์ระดับหน้าที่
4) เทคนิคการนำเสนอแผนธุรกิจ
 
กิจกรรมที่9 ถ่ายทอดความรู้การวางแผนธุรกิจ(18ชั่วโมง)
             เป็นการจัดการปรึกษาแนะนำเพิ่อให้ผู้จบหลักสูตรอบรมในโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่นำประเด็นปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจหรือโครงการธุรกิจของตนไม่น้อยกว่า60ชั่วโมงต่อรุ่น ซึ่งอาจจัดในลักษณะเฉพาะตัวหรือเป็นกลุ่มเล็กๆทั้งนี้ผู้เข้าอบรมแต่ละคนอาจได้รับการจัดสรรเวลาเข้ารับบริการจากที่ปรึกษาแตกต่างกันไปตามความจำเป็นของแต่ละบุคคลโดยทีมที่ปรึกษาจะประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆอาทิ ด้านการตลาดด้านการจัดการการผลิต ด้านการเงินและบัญชี เป็นต้นโดยมีการจัดตารางเวลาการเข้าพบที่ปรึกษาพร้อมแจ้งให้ผู้อบรมทราบล่วงหน้า
 
กิจกรรมที่10 ถ่ายทอดความรู้เชิงเทคนิค และหรือการปรึกษาแนะนำเพื่อเสริมศักยภาพในการจัดตั้งธุรกิจแนะนำเกี่ยวกับการผลิต /การบริการ /การหาช่องทางการตลาด( 18ชั่วโมง)
 
กิจกรรมที่11ศึกษาดูงานการดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า ( 6ชั่วโมง)
หน่วยร่วมฯอาจพิจารณากำหนดตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความสนใจของผู้เข้าอบรมและประเด็นที่น่าเรียนรู้ของสถานประกอบการที่เป็นแหล่งดูงาน
 
กิจกรรมที่12 การจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการจัดตั้ง/ขยายธุรกิจ(12ชั่วโมง)