โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ ด้าน E-Commerce

********************************************

 

วัตถุประสงค์

- เพื่อฝึกอบรมผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถค้าขายบนตลาดออนไลน์ได้

- เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมีการซื้อขายสินค้าบนตลาดออนไลน์บนแฟลตฟอร์มที่กำหนดได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

กลุ่มเป้าหมาย

- ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ที่มีสินค้าพร้อมที่จะทำการซื้อขายบนตลาดออนไลน์

- บุคคลทั่วไปที่มีแนวคิด มีสินค้า และพร้อมที่จะทำการซื้อขายบนตลาดออนไลน์

- เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่มีความเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนา SMEs และวิสาหกิจชุมชน

 

เงื่อนไขในการสมัคร

สิ่งที่ต้องเตรียมมาวันอบรม

เอกสารเพิ่มเติม

Image & Content Quality Guideline

Training Preparation for External

สมัครเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ ด้าน E-Commerce