เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขอใช้ตราสัญลักษณ์ กสอ. ด้านวิชาการ

1.เอกสารสำเนาบัตรประชาชน
2.เอกสารจดทะเบียนนิติบุคคล (หากเป็นบุคคลธรรมไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล สามารถใช้เอกสารจดทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นแทนได้)
3.เอกสารสำเนาวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมของโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ หรือ NEC
4.เอกสารได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ของหน่วยงาน หรือรางวัล จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
5.รูปภาพประกอบ
 5.1 เคยจัดแสดงสินค้า ตามงานต่างๆ
 5.2 ภาพแสดงตัวอย่างว่าจะนำตราสัญลักษณ์ ของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ใช้ตำแหน่งใดของผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์
6.แผนที่ตั้ง โรงงานหรือสถานประกอบการ

โดยจัดส่งเอกสารเบื้องต้น มาที่ Email: nec@dip.go.th
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่
อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 5 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์  0 2202 4569-74
เบอร์โทรสาร 0 2354 3425